Regulamin Umowa Najmu

Wynajmujący Firma PPHU Callisto Przemysław Machnik, 32-210 Książ Wielki,

Krzeszówka 54 NIP 682-156-39-25 zwany w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM, zawiera z Najemcą następującą umowę najmu.

§1.

Wynajmujący jako właściciel ( wyłączna własność ) przedmiotu podanego poniżej, oddaje NAJEMCY

do użytkowania na określony w umowie okres czasu, podany przez Najemcę w dokumencie wydania urządzenia, wymienione w umowie narzędzia i urządzenia wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym, zwane w dalszym ciągu umowy przedmiotem najmu do używania zgodnie z jego przeznaczeniem.

§2.

Najemca oświadcza, iż zapoznał się z instrukcją obsługi urządzenia, potwierdza pobranie SPRAWNEGO wyżej wymienionego sprzętu oraz zobowiązuje się do zwrotu sprzętu w wyznaczonym terminie.

§3.

Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji i/lub niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem obciążają NAJEMCĘ (zwłaszcza wszelkie uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia od zabrudzenia, niestosowanie podstawowych zasad użytkowania, brak stosowania odpowiedniego paliwa, oleju itp.).

§4.

W przypadku zgubienia, kradzieży maszyny lub nie zwrócenia jej w ciągu 14 dni od daty rozwiązania umowy WYNAJMUJĄCY obciąży NAJEMCE całkowitym kosztem zakupu nowego sprzętu.

§5.

Za zwrot urządzeń nie wyczyszczonych pobierana jest opłata w wysokości 20 zł,

Ceny podane są brutto = ustalane indywidualnie przed wynajęciem urządzenia ( paragon lub faktura VAT )

§6.

Strony po zakończeniu najmu wspólnie ustalają stan techniczny urządzenia.

Zwrot urządzenia jest w godzinach 7;00-16;00 od poniedziałku do piątku,

a w soboty 8;00-13;00, niedziela nie czynna płacone 50% za wypożyczenie

§7.

Najemca nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie urządzenia. Umowa jest sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach .Umowa wg przepisów RODO jest przechowywana w szafce zamkniętej na klucz niedostępna dla osób trzecich , Po oddaniu przedmiotu najmu umowa jest wrzucona do niszczarki papierów

§ 8

Najemca zobowiązuje się do okazania Wynajmującemu, najpóźniej w chwili wydania przedmiotu najmu dowodu tożsamości ze zdjęciem. i drugi dokument

§ 9

W celu zabezpieczenia niniejszej umowy, Najemca zobowiązuje się do wpłacenia Wynajmującemu kaucji, której wysokość stanowi wg załącznika za cały okres trwania umowy. 2. Zapłata kaucji następuje w chwili dokonania / łącznie z zapłaty-ą najmu, 1. 3. Kaucja zostaje zwrócona Najemcy w całości w momencie zwrotu Wynajmującemu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. 4. Zwrot kaucji w przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu bądź zagubienia odbywa się na zasadach opisanych w Umowie.

§ 10

W razie utraty przedmiotu najmu, uszkodzenia lub zniszczenia w okresie trwania umowy, wpłacona kaucja, podlega zachowaniu na poczet kosztów naprawy bądź zakupu sprzętu. 4. W przypadku, gdy kwota kaucji nie jest wystarczająca na pokrycie kosztów naprawy bądź zakupu sprzętu, Najemca zobowiązany jest do dopłaty brakującej kwoty w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania do zapłaty, pod rygorem dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. Najemca nie może oddawać przedmiot najmu w całości lub części osobie trzeciej do o używania.

§ 11

Po zakończeniu trwania najmu Najemca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu najmu do siedziby Wynajmującego w nieprzekraczalnym terminie do następnego dnia po ustaniu najmu do godziny.....

§ 12

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 11 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i Regulaminem Wypożyczalni mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13. Najemca został przeszkolony z warunkami BHP jak używać maszynę i jest odpowiedzialny za ewentualny uszczerbek na zdrowiu.